Domov      Bibliografija      Bračičeve objave
Print this pageAdd to Favorite

VLADIMIR BRAČIČ
Osebna bibliografija za obdobje 1963-1999

(izbrane bibliografske enote)
Vir: Vzajemna baza podatkov COBISS/COBIB
Pripravila: Mira Petrovič

 

1963
1. BRAČIČ, Vladimir. Turistična geografija. Maribor: Obzorja, 1963. 398 str., [1] zganj. zvd., ilustr.
[COBISS.SI-ID 832520]

1964
2. BRAČIČ, Vladimir. Vinorodne Haloze : socialno-geografski problemi s posebnim ozirom na viničarstvo : doktorska disertacija. Maribor: [V. Bračič], 1964. 363 str.
[COBISS.SI-ID 4353288]

1965
3. BRAČIČ, Vladimir. Vinorodne Haloze : ostanki preteklosti kot pomemben faktor današnjega agrarnogeografskega razvoja v luči treh katastrskih občin. Čas. zgod. narodop., 1965, letn. n.v. 1, str. 115-138, ilustr.
[COBISS.SI-ID 20859448]

1967
4. BRAČIČ, Vladimir. Vinorodne Haloze : socialno-geografski problemi s posebnim ozirom na viničarstvo. Maribor: Obzorja, 1967. 251 str., ilustr., zvd.
[COBISS.SI-ID 103169]

5. BRAČIČ, Vladimir. Vzhodni del Haloz v luči cenilnega zapisnika gospoščine Borl iz leta 1542. Čas. zgod. narodop., 1967, letn. 38 = n.v. 3, str. 25-74, ilustr. [COBISS.SI-ID 20860472]

1969
6. BRAČIČ, Vladimir (ur.). Poetovio - Ptuj : 69-1969 : zbornik razprav ob tisočdevetstoletnici. Maribor: Obzorja, 1969. 255 str., ilustr.
[COBISS.SI-ID 22738176]

7. BRAČIČ, Vladimir. Zunaj Haloz ležeča posest gospoščine Borl v luči imenjske cenitve iz leta 1542 = Ausserhalb der Haloze gelegendes Bezitztum der Herrschaft Borl im Licht der Gültschätzung aus dem Jahre 1542. Čas. zgod. narodop., 1969, letn. 40 = n.v. 5, str. 403-409.
[COBISS.SI-ID 20845112]

1970
8. BRAČIČ, Vladimir. Belski vrh - fenomen haloških goric. Čas. zgod. narodop., 1970, letn. 41 = n.v. 6, št. 1, str. 37-49, ilustr.
[COBISS.SI-ID 20851256]

1972
9. BRAČIČ, Vladimir. Razvojni problemi družbenega sektorja kmetijstva v SR Sloveniji ob primeru Kmetijskega kombinata Ptuj. Čas. zgod. narodop., 1972, letn. 43 = n.v. 8, št. 1, str. 157-180, ilustr. [COBISS.SI-ID 20854328]

1973
10. BRAČIČ, Vladimir (ur.). Geografski simpozij o Severovzhodni Sloveniji : Maribor, 13. do 15. oktobra 1972 = Geograph symposium on Nordeast Slovenia (Geographica Slovenica, 2). Maribor: Obzorja, 1973. 201 str., [V] str. [COBISS.SI-ID 21673728]

11. BRAČIČ, Vladimir. Vsebinska zasnova in organizacijski model Univerze v Mariboru : obrazložitev in utemeljitev predloga o preosnovanju Združenja visokošolskih zavodov v Mariboru v Univerzo v Mariboru. Maribor: Združenje visokošolskih zavodov, 1973. 19 str., 2 f., [14] f.
 [COBISS.SI-ID 30574337]

12. BRAČIČ, Vladimir. Strokovni kadri, osnovno vprašanje nadaljnega razvoja Severovzhodne Slovenije. V: BRAČIČ, Vladimir (ur.). Geografski simpozij o Severovzhodni Sloveniji : Maribor, 13. do 15. oktobra 1972, (Geographica Slovenica, 2). Maribor: Obzorja, 1973, str. 23-32. [COBISS.SI-ID 344493]


1974
13. BRAČIČ, Vladimir (ur.). Likovna razstava V. slikarske kolonije Poetovio-Ptuj : Razstavni paviljon Dušana Kvedra, 1973-74. Ptuj: V. slikarska kolonija Poetovio, 1974. [13] str.
[COBISS.SI-ID 236772096]

14. BRAČIČ, Vladimir. Razvoj zemljiškoposestne strukture in posestnolastniških odnosov v Štajerskih goricah kot element socialnega razlikovanja. V: PAK, Mirko (ur.). Socialnogeografski aspekti socialnega razlikovanja med slovenskimi pokrajinami : Geografski simpozij ob 10-letnici Inštituta za geografijo Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 7.- 8. december 1972 : the geographical symposium at the tenth anniversary of the Geographical Institut of the University of Ljubljana, Ljubljana, December 7th to 8th 1972, (Geographica Slovenica, 3). Ljubljana: Inštitut za geografijo univerze, 1974, str. 32-40. [COBISS.SI-ID 346541]

1975
15. BRAČIČ, Vladimir (ur.). Likovna razstava VI. slikarske kolonije Poetovio-Ptuj : Razstavni paviljon Dušana Kvedra, 1974-75. Ptuj: VI. slikarska kolonija Poetovio, 1975. [12] str.
[COBISS.SI-ID 236772864]

16. BRAČIČ, Vladimir, ŠVAJNCER, Janez J. (ur.). Naših 30 let : Maribor v občini in regiji - ob 30-letnici osvoboditve. Maribor: Skupščina občine Maribor, 1975. 34 str., [12] f. pril., zvd.
[COBISS.SI-ID 512708460]

17. BRAČIČ, Vladimir. Ptujsko polje : historično socialnogeografska študija. Maribor: Obzorja, 1975. 219 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 832008]

18. BRAČIČ, Vladimir (ur.). Združenje visokošolskih zavodov v Mariboru : 1961. Univerza v Mariboru : 1975. V Mariboru: Univerza, 1975. 99 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 31826433]

19. BRAČIČ, Vladimir. Značilnosti prostorskega razvoja temeljnih upravnopolitičnih oziroma oblastnih organov na območju današnje občine Ptuj. Čas. zgod. narodop., 1975, str. 64-89. [COBISS.SI-ID 439725]

20. BRAČIČ, Vladimir. Transformation of agrarian structure in the wine-growing Haloze. V: VOJVODA, Metod (ur.). Izraba tal v vzhodno-srednje evropskih deželah, (Geographica Slovenica, 4). Ljubljana: Inštitut za geografijo univerze, 1975, str. 100-103.
[COBISS.SI-ID 348845]

1976
21. BELEC, Borut, BRAČIČ, Vladimir (ur.). Gorice in vino. V Ptuju: Pokrajinski muzej, 1976. 112 str., ilustr.
[COBISS.SI-ID 9936385]

1978
22. BRAČIČ, Vladimir (ur.). Likovna razstava IX.slikarske kolonije Poetovio-Ptuj : razstavni paviljon Dušana Kvedra. Ptuj: VIII. slikarska kolonija Poetovio-Ptuj, 1978. [16] str.
[COBISS.SI-ID 18980664]

23. BRAČIČ, Vladimir. Prostorski razvoj upravne in samoupravne razdelitve na območju severovzhodne Slovenije. Čas. zgod. narodop., 1978, letn. 49 = n.v. 14, št. 2, str. 269-342, ilustr.
[COBISS.SI-ID 20855352]

24. BRAČIČ, Vladimir. Industrija v obmejnem prostoru severovzhodne Slovenije. V: PAK, Mirko (ur.). Socialnogeografski aspekti obmejnih območij Slovenije : geografski simpozij ob 15-letnici Inštituta za geografijo univerze v Ljubljani : geographical symposium at the fifteenth anniversary of the Geographical institute of the University of Ljubljana, (Geographica Slovenica, 6). Ljubljana: Inštitut za geografijo univerze, 1978, str. 45-54.
 [COBISS.SI-ID 358317]

1979
25. BRAČIČ, Vladimir (ur.). Retrospektivna razstava slikarske kolonije Poetovio-Ptuj 1969-1978. Ptuj: Slikarska kolonija Poetovio, 1979. [24]str. [COBISS.SI-ID 18980408]

26. BRAČIČ, Vladimir. Prostorski razvoj upravne in samoupravne razdelitve na območju severovzhodne Slovenije : (2. del). Čas. zgod. narodop., 1979, letn. 50=15, št. 1-2, str. 506-572.
[COBISS.SI-ID 3298355]

27. BRAČIČ, Vladimir. Prostorski razvoj upravne in samoupravne razdelitve v občinah Mariborsko-Ptujske mezoregije. V: KERT, Božidar (ur.). Mariborsko Podravje : zbornik 11. zborovanja slovenskih geografov, Maribor, 28.-30.6.1978. Maribor [i.e. Ljubljana]: Geografsko društvo Slovenije, 1979, str. 21-35.
[COBISS.SI-ID 18086498]

28. BRAČIČ, Vladimir, PUČKO, Danijel, MULEJ, M. Univerza danes. Teor. praksa, 1979, let. 16, št. 3, str. 340-356. [COBISS.SI-ID 6499421]

1980
29. BRAČIČ, Vladimir (ur.). Likovna razstava XI. slikarske kolonije Poetovio-Ptuj : Razstavni paviljon Dušana Kvedra. Ptuj: XI. slikarska kolonija Poetovio, 1980. [10] str., ilustr.
[COBISS.SI-ID 20930304]

1982
30. 200 let osnovnega šolstva v krajevni skupnosti Cirkulane : 1780-1980. Cirkulane: Organizacijski odbor za pripravo proslav ob 200 letnici osnovnega šolstva, 1982. 121 str., [6] str. pril. [COBISS.SI-ID 31798528]

31. BRAČIČ, Vladimir. Gozdnate Haloze : socialnogeografska študija. Maribor: Obzorja, 1982. 154 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 13387777]

32. BRAČIČ, Vladimir (ur.). Likovna razstava XIII. slikarske kolonije Poetovio-Ptuj, Razstavni paviljon Dušana Kvedra. Ptuj: XIII. slikarska kolonija Poetovio-Ptuj, 1982. [20] str.
[COBISS.SI-ID 31183872]

1983
33. BRAČIČ, Vladimir, LAH, Avguštin, VRIŠER, Igor. Sodobni svet : družbena geografija. 1, Družba in okolje. Maribor: Obzorja, 1983. 343 str., [8] str. barvnih pril., ilustr., zvd.
[COBISS.SI-ID 13979905]

34. BRAČIČ, Vladimir, LAH, Avguštin, VRIŠER, Igor. Sodobni svet : [družbena geografija]. 2, Svetovno gospodarstvo. Maribor: Obzorja, 1983. 404 str., [8] str. barvnih pril., ilustr.
[COBISS.SI-ID 13980161]

35. BRAČIČ, Vladimir. Razvoj upravne ureditve v Mariboru. Kronika (Ljublj.), 1983, letn. 31, št. 2/3, str. 229-239, ilustr. [COBISS.SI-ID 241869312]

36. BRAČIČ, Vladimir. Nastanek in razvoj visokega šolstva v Mariboru. Kronika (Ljublj.), 1983, letn. 31, št. 2/3, str. 247-256.
[COBISS.SI-ID 241872384]

1984
37. BRAČIČ, Vladimir. Prispevki za zgodovino visokega šolstva v Mariboru : (začetno obdobje) : izdano ob 25-letnici visokega šolstva v Mariboru. Maribor: Univerza, 1984. 304 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14704129]

1985
38. BRAČIČ, Vladimir. Dravinjske gorice s Podpohorskimi goricami in Savinskim : družbenogeografska študija. Maribor: Obzorja, 1985. 193 str., ilustr., tabele. [COBISS.SI-ID 15600385]

39. BRAČIČ, Vladimir. Lendavske Gorice - družbenogeografska študija. Maribor: RSS, 1985. 127 str.
[COBISS.SI-ID 11058944]

40. BRAČIČ, Vladimir (ur.). Likovna razstava XV. slikarske kolonije Poetovio-Ptuj, Razstavni paviljon Dušana Kvedra. Ptuj: XV. slikarska kolonija, 1985. [20] str. [COBISS.SI-ID 142238720]

41. BRAČIČ, Vladimir. Prebivalstvo občine Ptuj v letih 1961-1981. Ptuj. zb., 1985, let. 5, str. 81-89.
[COBISS.SI-ID 19082296]

1986
42. BRAČIČ, Vladimir. Organizacijska in samoupravna podoba Pedagoške akademije Maribor od njene ustanovitve do danes. V: PAPOTNIK, Amand (ur.), LEŠNIK, Rudi. Jubilejni zbornik. Maribor: Pedagoška fakulteta, 1986, str. 9-38.
[COBISS.SI-ID 48900]

1988
43. BRAČIČ, Vladimir. Lendavske gorice, geografska monografija = Lendavske gorice - Lendava vinehills (NE Slovenia), geographical monography. Geogr. zb., 1988, 28, str. 5-86.
 [COBISS.SI-ID 7979266]

1989
44. BRAČIČ, Vladimir. 90 let organiziranega kulturnega delovanja v krajevni skupnosti Cirkulane : 1899-1989. Cirkulane: Prosvetno društvo "Franček Kozel", 1989. 79 str., ilustr.
 [COBISS.SI-ID 7963136]

45. BRAČIČ, Vladimir. Haloze v zadnjih desetletjih. V: PLUT, Dušan (ur.). Geografija in aktualna vprašanja prostorskega razvoja : 70 let geografije na ljubljanski univerzi : 70th anniversary year of geography at the University of Ljubljana, (Dela, št. 6). Ljubljana: Oddelek za geografijo Filozofske fakultete: Znanstveni ištitut [!], 1989, str. 52-63. [COBISS.SI-ID 17901312]

1990
46. BRAČIČ, Vladimir. Haloze včeraj in danes. V: ŠERBELJ, Ferdinand (ur.), GRADIŠNIK, Stane (ur.). Zbornik občine Slovenska Bistrica. Slovenska Bistrica: Skupščina občine: Kulturna skupnost, 1983-<2009>, zv. 2, str. 382-392, ilustr. [COBISS.SI-ID 27619586]

47. BRAČIČ, Vladimir. Inovacije in razvoj kmetijstva v Prekmurju = Innovations and development of agriculture in Transmuraland (Prekmurje). Znan. rev., Družbosl. filoz., 1990, 2, št. 2, str. 197-207. [COBISS.SI-ID 28071938]

1991
48. BRAČIČ, Vladimir. 90 let kulturnega življenja v haloških Cirkulanah. Čas. zgod. narodop., 1991, 62=27, zv. 1, str. 118, ilustr.
[COBISS.SI-ID 19121208]

49. BRAČIČ, Vladimir. Razvoj šolstva in drugih izobraževalnih dejavnosti v Mariboru. V: CURK, Jože (ur.), HARTMAN, Bruno (ur.), KOROPEC, Jože (ur.). Maribor skozi stoletja, Razprave I. Maribor: Obzorja, 1991, str. 585-612. [COBISS.SI-ID 33384449]

50. BRAČIČ, Vladimir. Znanstveno, raziskovalno in inovacijsko delo v Mariboru. V: CURK, Jože (ur.), HARTMAN, Bruno (ur.), KOROPEC, Jože (ur.). Maribor skozi stoletja, Razprave I. Maribor: Obzorja, 1991, str. 613-619. [COBISS.SI-ID 33608705]

1994
51. BRAČIČ, Vladimir. Priimki, imena in hišna imena v Cirkulanah. Čas. zgod. narodop., 1994, 65=30, št. 2, str. 327-335. [COBISS.SI-ID 47952640]


1995
52. BRAČIČ, Vladimir. Prispevki za zgodovino krajevne skupnosti Cirkulane v Halozah. Čas. zgod. narodop., 1995, 66=31, št. 2, str. 312-345, ilustr. [COBISS.SI-ID 58497024]

1996
53. BELEC, Borut, BRAČIČ, Vladimir, KERT, Božidar, OLAS, Ludvik, PAK, Mirko, VOVK KORŽE, Ana, DROZG, Vladimir (ur.), PERKO, Drago (ur.). Regionalnogeografska monografija Slovenije. 9. del, Severni subpanonski svet. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Sazu, Geografski inštitut, 1996. 208 f. [COBISS.SI-ID 5225005]

54. BELEC, Borut, BRAČIČ, Vladimir. Haloze. V: DROZG, Vladimir (ur.), PERKO, Drago (ur.), BELEC, Borut, BRAČIČ, Vladimir, KERT, Božidar, OLAS, Ludvik, PAK, Mirko, VOVK KORŽE, Ana. Regionalnogeografska monografija Slovenije. 9. del, Severni subpanonski svet. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Sazu, Geografski inštitut, 1996, f. 195-208. [COBISS.SI-ID 7093805]

1998
55. BERNOT, France, BRAČIČ, Vladimir, ČERNE, Andrej, GAMS, Ivan, JERŠIČ, Matjaž, KOKOLE, Vera, KOKOLE, Vladimir, KOLBEZEN, Marko, LAH, Avguštin, LOVRENČAK, Franc, PERKO, Drago, SKET, Boris, VRIŠER, Igor. Geografija Slovenije. V Ljubljani: Slovenska matica, 1998. 501 str., ilustr. ISBN 961-213-060-4.
 [COBISS.SI-ID 98299648]

1999
56. BRAČIČ, Vladimir, VIDOVIČ, Jožek, MURŠEC, Mateja, JERENEC, Mira. Zbornik ob stoletnici organiziranega kulturnega delovanja v Cirkulanah in okolici : 1899 - 1999. Cirkulane: Kulturno-prosvetno društvo "Franček Kozel" Cirkulane, 1999. 122 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11464749]

 

 
 

 

 

        
 

Internetna stran je posvečena našemu rojaku in častnemu krajanu,

ki je ime Cirkulan in Haloz ponesel v svet in jim dal svoj pečat.
Karta Cirkulan

Copyright © 2011, Društvo za oživitev gradu Borl, Cirkulane 40a, 2282 Cirkulane

grad.borl@gmail.com                 www.borl.si